tiistaina, maaliskuuta 27, 2007

Anti peruttu

Iittalan eiku-enmää-sittenkään -tiedotteessa hienointa on ns. lakiläppä, joka on pitempi kuin itse pörssitiedotteen varsinainen sisältö.
Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous.
Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain
niitä koskevassa esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä
missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi
kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden
lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai missään
Euroopan Talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa
ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen
vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen)
mukaisesti. Iittala Group ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole
rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen
tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tätä tiedotetta ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan,
Kanadaan tai Japaniin. Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion)
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman
yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49(2)(a) - (d) artiklan
mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki
tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tarjottavat
arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla
tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu
ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole
Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön.

Tämä tiedote on laadittu Direktiivin 2003/71/EY implementointitoimenpiteiden
mukaisesti (Direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät
implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, "Esitedirektiivi").
Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite julkaistaan Suomessa ja se on yleisön
saatavilla Osakeannin merkintäpaikoista Suomessa.
Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita  
missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut
Esitedirektiivin, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville
Esitedirektiivin mukaisille kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia
tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa Iittala Groupin tulosta,
taloudellista asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen
toimialaa koskevia Iittala Groupin aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä
odotuksia. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista,
jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa ja ilmaisevat siksi
vain niiden antamishetken olosuhteita. Iittala Group varoittaa Teitä siitä, että
tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä
tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky
ja sen toimialan kehitys voi merkittävästi erota siitä, mitä on mainittu tai
ehdotettu tämän esityksen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa.
Lisäksi vaikka Iittala Groupin tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen
toimialan kehitys vastaavat tämän tiedotteen sisältämiä tulevaisuutta koskevia
lausumia, ne tulokset tai kehitys ei ole osoitus tulevaisuuden tuloksista tai
kehityksestä. Iittala Group ei sitoudu tarkastamaan tai vahvistamaan odotuksia
tai arvioita tai julkisesti tiedottamaan tulevaisuutta koskeviin lausumiin
tehtävistä korjauksista, jotka heijastavat tämän tiedotteen julkaisemisen
jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.

1 Kommenttia:

Blogger Sonu.talk sanoi...

Hi! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading your blog posts. Can you recommend any other Beauty Write For Us blogs that go over the same topics? Thanks a ton!

4:44 ip.  

Lähetä kommentti

<< Home